logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
April 2013
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Årsmötet: välbesökt och uppskattat!

Föreningens 86:e årsmöte i besökspaviljongen på Skogskyrkogården drog fler medlemmar än på många år. Trots de trånga lokalerna kunde arrangemanget genomföras till nytta och nöje.

Stadsmuseets guide berättade om kyrkogårdens tillkomst och utformning och visade runt i utställningsrummen. Vi rekommenderar dig som aldrig varit där tidigare ett besök på Visitors Center och utställningen i sommar. Där finns även ett kafé och bokshop.

Efter en kaffepaus med smörgås och kaffebröd vidtog årsmötes-
förhandlingarna. Av ca 60 närvarande var 40 röstberättigade.

Skogskyrkogårdens besökspaviljong

Årsmötets beslut 

Styrelsen presenterade verksamhetsberättelse och bokslut, och revisorerna yrkade på ansvarsfrihet vilket medlemmarna beslöt. Styrelsen redogjorde för de kontakter som fortlöpande tagits med tjänstemännen på stadsdelsnivå och central nivå angående trafik, gatuunderhåll, parkunderhåll, renhållning mm. Det som påverkat bokslutet var nyanskaffning och komplettering av uthyrnings-
materielen, vilket medfört ett negativt årsresultat. Föreningens ekonomi är fortsatt god, och alla aktiviteter i verksamhetsplanen är finansierade.

I verksamhetsplan och budget planeras för styrelsens bevaknings-
områden och kommande evenemang: valborgsfest och loppmarknad. Budgeten baseras på fortsatt komplettering av materiel och sänkning av uthyrningspriser så att föreningen får en rimligare balans mellan intäkter och kostnader. I budgeten finns en reservation för förnyelse av föreningens hemsida. Årsavgiften blir som tidigare 75 kronor.

Styrelsen blev nästan oförändrat omvald. Ny suppleant är Lars Törnros, Häradsdomarvägen. Ny revisor Birgitta Einarsson, revisorssuppleanter Eva Ångström och Daniel Unge.

årsmöte

Motioner och engagemang 

Mycket positivt var att det inkommit sex motioner till årsmötet. Styrelsen hade berett svar på motionerna och var inställd på en livlig debatt. Efter diskussion, men inte så livlig, avslogs tre av motionerna och tre tillstyrktes. 

En av motionerna behandlade frågan hur föreningen ska kunna engagera fler yngre medlemmar. Förslag om att synas mer som förening, under valborg och loppis kom fram. (Här vill styrelsen uppmana alla att komma med tips!)

De stadgeändringar som initierades till 2012 års årsmöte, och godkändes då, konfirmerades. Stadgarna finns på föreningens hem-
sida, och där kommer protokollet från årsmötet 2013 att läggas upp.

ordförandeklubba

Årsavgift, kabelteve, Öppen Fiber 

Årsavgiften, fortsatt 75 kronor, ska enligt stadgarna vara betald senast den sista maj.  Styrelsen kommer att distribuera inbetalningskort eller liknande i brevlådorna. Att det dröjt beror på det nya medlems-
registersystem som vi överför alla gamla uppgifter till. Det går förstås utmärkt att betala avgiften till föreningens postgiro (15 97 65-7) när som helst. Ange namn, adress och e-postadress.

Kabeltevenätet kommer antagligen att avveckla sig själv när fiberuppkoppling slår igenom. Observera att kablar och uttag och förstärkare på hus och fastighet tillhör BCS! Utrustningen får inte tas bort eller kapas! Inte ens ifall man inte använder kabelnätet. Information finns på föreningens hemsida.

Telias Öppen Fiber har ännu inte dragits till alla kvarter inom området. Du som är intresserad av Kunddriven anslutning, hör av dig till föreningen!

parabolantenner
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.