Stockholm i februari 2008
STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 488 medlemmar.

Styrelse och funktionärer har varit:

Ordförande Hans Severinson, Hagtornsvägen 38

Vice Ordförande Mats Behrenfelt, Riksrådsvägen 6

Kassör Anders Wennersten, Presidentvägen 19

Sekreterare Jan Söderberg, Drotsvägen 13

Vice Sekreterare Clas Barkman, Hagtornsvägen 34

Suppleanter Karin Månsson, Lars Claesson och Charlotta Nicander

Revisorer Ingrid Konnbjer och Lars Ekvall

Revisorssuppleanter Katarina Synnergård och Birgitta Einarsson

Valberedning Ulf Svahn, sammankallande, tel 39 13 84, samt Nils Beijer och

Christer Ångström

Materialförvaltare Stephan KullStyrelsen har under året hållit 6 protokollförda möten och ca 10 möten i arbetsgrupper.

2006 års verksamhet kan sammanfattas under följande rubriker:


Årsmötet …hölls 22 mars i lilla salen i Fyren, med 30 medlemmar

närvarande.

Stadsbyggnadskontoret informerade i frågor om bygglov och om

varsamhet vid ombyggnad.

Styrelsemedlemmar informerade om pågående förtätningsprojekt i

närområdet, om planer om en jubileumsfest och en minnesskrift till

följd av föreningens 80-årsjubileum 2007, och om aktiviteter för

en förbättring av avfallshämtningen i området.

Valborgsmässofesten …blev som vanligt ett välbesökt och lyckat arrangemang.Materialutlåningen …gick bra, både ställningar och partytält var flitigt i bruk. Två nya

ställningar har inköpts, och nya tältinköp planeras.
Förtätningsprojekt Vi har följt utvecklingen av planeringen av förtätningsprojekten,

och samrått med medlemmar som är sakägare i enskilda projekt.Trafikfrågor Trafikkontoret har tillskrivits om buskörning m m på

Sockenvägen, och om trafikåtgärder till följd av byggprojekten

längs Gamla Tyresövägen.Hemsidan På hemsidan, www.skarpnack.org, har ett omfattande material av

text och bilder som beskriver områdets historia lagts in.Områdets historia En historikgrupp bestående av Clas Barkman, Janne Gustavsson, Hans Severinson, Berit Sundberg och Anders Wennersten, har tagit fram en 16-sidig jubileumsskrift, sprängfylld med fakta, historier och bilder från Skarpnäck genom alla år. Ett ännu mycket större material har lagts ut på hemsidan. Omkring 20 av de äldsta i området har intevjuats, och deras berättelser nedtecknats.Jubileumsfest En festkommitté bestående av Mats Behrenfelt, Stephan Kull, Karin Månsson, Hans Severinson, Anders Wennersten och Helena Willes planerade en festlighet som gick av stapeln 3 november, på 80-årsdagen av föreningens bildande.

Drygt 100 personer mötte upp i festlokalen i Skarpnäcks Kulturhus, för en sexrättersmiddag med alla tillbehör. Under middagen visades ett bildspel ur jubileumsskriften. Den för dagen nio man starka blåsoktetten Flåset underhöll och stod för dansmusiken. Deltagarna fick varsitt exemplar av jubileumsskriften med sig hem när festen klingade av kring midnatt.Övrigt Avfallshämtning i området har sedan 1999 skett med s k sidlastare. De boende har ålagts att ställa fram kärlen max 1,5 m från vägbanan inför hämtningsdagen. Det skulle vara ett tvåårigt försök, men det har förlängts utan samråd med föreningen. Vi har kontinuerligt påverkat förvaltningen att upphöra med försöket och återgå till hämtning med tvåmansbetjänade fordon som sker i flertalet villaområden. Under året har vår aktion utökats att även omfatta politiska kontakter. Efter årsskiftet fick vi besked vid ett möte med Trafikkontorets förvaltningsschef att vi är hörsammade. Sidlastarhämtningen upphör 1 april 2009.


En inventering av möjligheterna att ta sig fram på skidor från våra områden till Nackaskogarna har utförts i samarbete med Skarpnäcks Orienteringslöpare. Dokumentationen, med kartor och ett 70-tal bilder, har överlämnats till Stadsdelsförvaltningen som medborgarförslag. Ett uppföljande möte med förvaltningen har hållits. Vissa leder ska rensas från sly och andra hinder för att underlätta för färd med skidor eller pulkor. (Någon snö utlovades dock inte).

Föreningsarkivet är numera inhyst i torpet Kärrtorp.


Informationen till våra medlemmar har utökats genom meddelanden via e-post till de ca 50% av medlemmarna som uppgivit e-postadress. En kampanj att får fler att lämna sin e-postadress har drivits i samband med utskick.


Ett försök med krogkvällar, med syfte att underlätta kontakter mellan boende i området, har startats. Under 2007 var det fråga om sista onsdagen i månaden på Barnvagnsfabriken. Tillströmningen har dock varit blygsam.

Skarpnäck i februari 2008Hans Severinson, Clas Barkman, Mats Behrenfelt, Charlotta Nicander, Anders Wennersten
___________________________________________________________________________info@skarpnack.org

Box 6062 121 06 Johanneshov Pg 15 97 65-7 Org.nr 802003-0196 www.skarpnack.org