Stockholm i februari 2007

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2006

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 438 medlemmar (86% av husägarna i vårt område).

Styrelse och funktionärer har varit:
Ordförande
Hans Severinson, Hagtornsvägen 38
Vice Ordförande
Mats Behrenfelt, Riksrådsvägen 6
Kassör
Anders Wennersten, Presidentvägen 19
Sekreterare
Charlotta Nicander, Presidentvägen 1
Vice Sekreterare
Clas Barkman, Hagtornsvägen 34
Suppleanter
Karin Månsson, Jan Söderberg och Lars Claesson
Revisorer
Ingrid Konnbjer och Lars Ekwall
Revisorssuppleanter
Katarina Synnergård och Birgitta Einarsson
Valberedning
Ulf Svahn, sammankallande, tel 39 13 84, samt Nils Beijer och Christer Ångström
Materialförvaltare
Stephan Kull

Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda möten och ca 6 arbetsgruppsmöten.

2006 års verksamhet kan sammanfattas under följande rubriker:
Årsmötet
…hölls 14 mars i Fyren, med 30 medlemmar närvarande.Historikgruppen med Charlotte Nicander och Clas Barkman informerade om arbetet att samla bilder och historier om vår stadsdel. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att bl a driva frågan om sophämtning i området, och att bevaka våra intressen vid förtätningsprojekten.

Valborgsmässofesten …blev som vanligt ett välbesökt och lyckat arrangemang.

Materialutlåningen …slog nytt omsättningsrekord, då både ställningar och partytält var flitigt i bruk. Vissa investeringar gjordes, och nya planeras.

Förtätningsprojekt Vi har på flera sätt bevakat våra intressen i aktuella förtätningsprojekt, bl a radhus på f d shellmackens tomt och vid Gamla Tyresövägen i Pungpinan. I samband med planer på nya bostadshus i Kärrtorp har vi markerat vikten av att begränsa genomfartstrafiken i vårt område.

Trafikfrågor En arbetsgrupp har haft ett möte med Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret om bl a Gamla Tyresövägens trafiksäkerhet.

Hemsidan Hemsidan har fått ny adress, www.skarpnack.org. Sidan har förnyats tekniskt, samt har fått uppdaterat innehåll.

Bidrag Föreningen har stött Föräldravandrarna i Skarpnäck-Bagarmossen med 1500 kronor.

Klottersanering Föreningen har bidragit till att staden sanerat cirka 200 nerlottrade objekt, främst elskåp, i vårt område.

Kabel-TV Inför övergången till digital TV utsändning så har ett möte hållits med BCS Networks som relaterats på hemsidan.

Sophanteringen Med anledning av den kaotiska situationen med sophanteringen förra vintern så har kontakter och möten hållits med Renhållningsförvaltningen om ändringar av rutinerna för sophämtningen

Områdets historia Arbetet med att samla bilder och text om områdets historia fortsätter, med målsättningen att berika galleriet på hemsidan och att utgöra material till en skrift.

Övrigt Styrelsen disponerar numera torpet Kärrtorp, som hyrs av ordförandens firma, för styrelsemöten och som förvaringsplats för arkivalier m m.

Information från föreningen når nu även de boende på Nämndemansbacken och Sekreterarbacken, som måste enses tillhöra vår intressegemenskap, liksom även de husägare som tillkommer med de planerade förtätningsobjekten.

 

Skarpnäck i februari 2007

 

Hans Severinson, Clas Barkman, Mats Behrenfelt, Charlotte Charlotta Nicander, Anders Wennersten