STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2004

Föreningen hade vid årets slut 416 medlemmar. Av områdets 509 hus är detta en medlemsgrad på 82 %.

Under 2004 har föreningen haft följande styrelse och övriga funktionärer:

Ordförande Ulf Svahn, Emilie Högqvists väg 12 (*)

Vice ordförande Anders Wennersten, Presidentvägen 19

Sekreterare Kari Hasselberg, Hagtornsvägen 45 (*)

Kassör Stephan Kull, Arbetsvägen 9 (*)

Vice sekreterare Agneta Månsson Broberg, Flädervägen 2

Suppleanter Marianne Wallin, Presidentvägen 11 (*)

Lillianne Nyberg, Lugna gatan 15 (*)

Mats Behrenfelt, Riksrådsvägen 6 (*)

Revisorer Ingrid Konbjer, Arbetsvägen 3

Lars Ekvall, Kanslersvägen 9 (*)

Revisorssuppleanter Jan Sundin, Flitgränd 7 (*)

Birgitta Einarsson, Arbetsvägen 10 (*)

Materialförvaltare Stephan Kull, Arbetsvägen 9

Valkommitté Hans Severinson, Hagtornsvägen38 (*)

Nils Beijer, Riksrådsvägen 38 (*)

Anders Broberg, Flädervägen 2 (*)

För funktionär med markering (*) utgår mandatperioden.

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden.

Verksamheten kan under 2004 sammanfattas under följande rubriker:

 

Föreningens egen hemsida på Internet

Hemsidan underhålls kontinuerligt där vi får hjälp av vår expert Michael Kender. Styrelsen är intresserad av att låna gamla fotografier som visar hur området såg ut tidigare, samt annan historik som i sådana fall scannas in och läggs ut på hemsidan. Adressen till hemsidan är www.skarpnackstradgardsstad.nu

Valborgsmässofest

Föreningens valborgsmässofest med majbrasa genomfördes på gräsytan söder om Kanslersvägen. Som vanligt blev aktiviteten välbesökt och trevlig. Vädret var fint. Kör plus orkester gjorde kvällen mycket trevlig. För att få tillstånd för majbrasan fick föreningen hyra en brandpost och låna vattenslang av säkerhetsskäl.

Materialförvaltare och materialuthyrning

Styrelsen utsåg Stephan Kull till ny materialförvaltare i mars 2004 då tidigare materialförvaltare Jan Wickman flyttat..

Fasadställningar, högtrycksaggregat, partytält och stegar har till en låg kostnad för medlemmarna varit flitigt uthyrda under året.

Förtätning av Kärrtorp

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2004 att bevaka denna process. Styrelsen har gått ut med särskild skriftlig information samt skrivit ett remissvar i frågan.

Förslag på nya hus utmed Gamla Tyresövägen mm

Styrelsen har bevakat denna fråga och gett stöd till de närboende i Pungpinan i deras arbete att sätta ihop en gemensam inlaga mot detta förslag.

Inbrott inom området

Styrelsen gjorde i december ett e-postutskick med information i anslutning till ett serieinbrott som drabbade tre husägare. Det var första gången vi provade denna typ av utskick, vilket togs väl emot av de cirka 150 medlemmar vi kunde nå via medlemsregistrets e-post adress

Föräldraföreningen föräldravandrarna

Föreningen har bidragit med 1500 kronor till Föräldraföreningen föräldravandrarna.

 

 

 

Skarpnäck i februari 2005

 

Styrelsen i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

 

 

Ulf Svahn Anders Wennersten Kari Hasselberg Stephan Kull Agneta Månsson Broberg