Verksamhetsberättelse 2001
Föreningen hade vid årets slut 419 medlemmar. Av områdets 515 hus är detta en medlemsgrad på 81 %.
Styrelse och funktionärer
 • Ordförande Ulf Svahn
  Emilie Högqvists väg 12 (*)
 • Sekreterare Jan Sundin
  Flitgränd 7
 • Kassör Stephan Kull
  Arbetsvägen 9 
 • Vice ordförande Göran Lindell
  Hagtornsvägen 47 (*)
  Vice sekreterare Britt Eriksson
  Gamla Tyresövägen 405 (*)
 • Suppleanter
  Nils Beijer, Riksrådsvägen 38 (*) 
  Lars Frick, Sockenvägen 542 (*) 
  Per Zetterqvist, Kanslersvägen 5 (*)
 • Revisorer
  Ingrid Konbjer, Arbetsvägen 3 (*) 
  Birgitta Einarsson, Arbetsvägen 10
 • Revisorssuppleanter
  Lars Jacobsson, Lugna gatan 17 (*) 
  Fred Åkerström, Länsmansvägen 32 (*)
 • Valkommitté
  Hans Severinson
  (sammankall.) (*), Hagtornsv 38
  Lars Ekvall, Kanslersv 9 (*)
  Agneta Månsson Broberg, Sockenv 524 (*)

För funktionär med markering (*) utgår mandatperioden. 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden.

Verksamheten kan under 2001 sammanfattas under följande rubriker
Föreningen egen hemsida på Internet
Vår hemsida hade vid årsskiftet besökts av ca 1400 personer och en del har framfört synpunkter under. Adressen är www.skarpnackstradgardsstad.nu

Valborgsmässofest
Årets valborgsmässofest med maj-brasa genomfördes på gräsytan söder om Kanslersvägen. Som vanligt blev aktiviteten välbesökt och trevlig. Vädret var fint. Kör plus orkester gjorde kvällen mycket trevlig.

Materialuthyrning
Fasadställningar, högtrycksaggregat, partytält och stegar har till en låg kostnad för medlemmarna varit flitigt uthyrda under året.

Ombyggnad av materialboden
Vår materialbod vid Arbetsvägen har byggts om under året. Taket har gjorts om i sin helhet med nytt virke och ny plåt och mellanväggar har rivits. Det gamla taket och mellanväggarna fick fraktas bort i en container. Det som återstår är att gjuta nytt betonggolv på delar av boden.

Söderbyfesten
Föreningen har bidragit med 1500 kronor till Söderbyfesten som hölls i augusti 2001.

Trafiksituationen i området
Styrelsen har träffat en arbetsgrupp från Riksrådsvägen/Fogdevägen som arbetar med genomfartstrafiken till Bagarmossen via dessa gator och de problem detta medför. Arbetsgruppen har överlämnat en skriftlig dokumentation till styrelsen avseende vidtagna åtgärder. Arbetsgruppen har bland annat tillskrivit Stadsdelsnämnden och påpekat vissa brister med nuvarande situation och föreslagit vissa förändringar.

Arbetsgrupp grundskador
Arbetsgruppen håller på att sammanställa allt inkommet material.

Betalningsföreläggande
Föreningen fick ett betalningsföreläggande i juli 2001. Kravet var från företaget som registrerade vår hemsida och som överlämnat indrivningen till Intrum Justitia AB. Kronofogden kopplades in och styrelsen fick kort tid att svara i ärendet. Företaget som skulle ha pengarna hade endast Bankgiro och förening endast Postgiro, så styrelsen gjorde en utbetalning i kontanter till företaget. Styrelsen kunde visa Kronofogden att föreningen betalat fakturan i tid och att företaget tagit ut pengarna och slarvat med registreringen av detta. Föreningen har inte fått någon betalningsanmärkning med anledning av ovanstående.
Skarpnäck i februari 2002

Styrelsen i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

Ulf Svahn Göran Lindell Jan Sundin Britt Eriksson Stephan Kull

Mera läsning


- Verksamhet


Sida: vb2001

Uppdaterad: 2003-02-19