Skarpnäcks Trädgårdsstadsförning

Protokoll fört vid årsmöte 2008


Torsdagen 13 mars 2008


Närvarande xx medlemmar


Lokalen Fyren, Lilla Salen, Kärrtorp, klockan 19.30


Före årsmötet gästades mötet av representanter från Tyresö Trädgårdssällskap, www.123minsida.se/TTS. De berättade om sin omfattande verksamhet. Deras upptagningsområde är ”söder om söder”. Vi är välkomna till deras aktiviteter.


Efter mötet berättade ordförande Hans Severinson att styrelsen planerar att starta en Miljögrupp som kan ta sig an frågor som har med den gemensamma trevnaden i området att göra. Till denna grupp är också medlemmar som inte igår i styrelsen välkomna att ansluta sig.


1. Årsmötet öppnas

Föreningens ordförande Hans Severinson hälsade alla välkomna och förklarade föreningens 81:sta årsmöte öppnat.


2. Godkännande av dagordningen


Beslut att godkänna dagordningen.


3. Fråga om mötets stadgeenliga sammankallande och fastställande av röstlängd

Kallelse har delats ut i medlemmarnas brevlådor i stadgeenlig tid, samt publicerats på föreningens hemsida, www.skarpnack.org. Röstlängden utgörs av utskrift från medlemsregistret där de närvarnade prickats av.


Beslut att anse mötet stadgeenligt utlyst samt fastställa röstlängden.


4. Val av ordförande för mötet


Beslut att till mötesordförande välja Eva Ångström.


5. Val av sekreterare för mötet


Beslut att till mötessekreterare välja Karin Månsson.


6. Val av justeringsmän tillika rösträknare


Beslut att till justeringsmän och rösträknare välja Anna Ekelin och Lars Ekvall.


7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Hans Severinson föredrar verksamhetsberättelse för 2007 och lyfter särskilt fram den lyckade 80-årsfesten och arbetet med jubileumsskrift.


Beslut att godkänna verksamhetsberättelse för 2007.


8. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Lars Ekvall läser upp revisorernas berättelse. Föreningens kassör Anders Wennersten föredrar årsredovisningen för 2007. Årets underskott beror på satsningarna i samband med 80-årsfirandet. Föreningens ekonomi är god och materialuthyrningen går bra.


Beslut att tacka för revisionsberättelsen och fastställa balans- och resultaträkning.


9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


Beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


10. Motioner

Inga motioner har inkommit. 


11. Fastställande av budget, årsavgiften samt arvoden till styrelsen och revisorer

Kassör Anders Wennersten föredrar förslag till budget för 2008. Produktionen av Jubileumsskriften belastade budgetåret 2007 och bidrog till det årets underskott. 2008 kommer skriften att säljas och därmed istället bli en inkomstkälla. Års-/medlemsavgiften har varit oförändrad, 75 kr/år, sedan 20 år. Arvodet till styrelseledamöter och revisorer föreslås vara totalt 6 000 kr vilket styrelsen fördelar inom sig liksom förra året.


Beslut att fastställa föreslagen budget för 2008.

medlemsavgiften skall vara 75 kr/år.

arvodet till styrelseledamöter och revisorer är totalt 6000 kr som fördelas av styrelsen.


12. Val av ordförande, på ett år

Valkommitténs sammankallande Ulf Svahn redovisar att kommittén föreslår omval av ordförande Hans Severinson.


Beslut att till ordförande välja Hans Severinson.


13. Val av övriga styrelseledamöter

Valkommitténs sammankallande Ulf Svahn föredrar kommitténs förslag.


Beslut att som ordinarie ledamöter på två år välja Mats Behrenfeld och Anders Wennersten.

som ordinarie ledamöter på ett år välja Jan Söderberg och Jan Gustavsson, nyval.


14. Val av suppleanter, på ett år

Valkommitténs sammankallande Ulf Svahn föredrar kommitténs förslag.


Beslut att som suppleanter välja Karin Månsson, Lars Claesson och Marianne Sjöström, nyval.


15. Val av revisor

Valkommitténs sammankallande Ulf Svahn föredrar kommitténs förslag.


Beslut att som revisor på två år välja Lars Ekvall.

som revisor på ett år välja Ingrid Konnbjer.


16. Val av två revisorssuppleanter, på ett år

Valkommitténs sammankallande Ulf Svahn föredrar kommitténs förslag.


Beslut att som revisorsuppleanter på ett år välja Katarina Synnergård och Birgitta Einarsson.


17. Val av tre ledamöter till valkommittén, varav en sammankallande


Beslut att som valkommitté välja Ulf Svahn, sammankallande, samt Nils Beijer och Christer Ångström, samtliga omval.


18. Övriga frågor


Mycket brottslighet rapporteras från Nämndemansbacken. Enligt den brottsstatistik som finns är föreningens upptagningsområde inte extremt utsatt. Vikten av att anmäla alla brott betonas och styrelsen kommer att vara vaksam på brottsutvecklingen.


Ny fjärrvärmeledning skall dras inom området och vissa adresser kommer att erbjudas att ansluta sig.


Beslut att styrelsen kommer att informera på hemsidan om utvecklingen vad gäller fjärrvärme inom föreningens upptagningsområde.


Frågan ställs huruvida det finns intresse av att uppgradera kabel-TV-nätet.


Beslut att styrelsen bevakar att nätet är i fas med utvecklingen inom kabel-TV-området.


19. Årsmötesförhandlingarna avslutas

Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. Vid protokollet: 


Karin Månsson


Justeras:


Anna Ekelin Lars Ekvall

 

 

 

 

 

 

 


4