PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SKARPNÄCKS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING, TORSDAGEN DEN 22 MARS 2007

Närvarande vid mötet var 30 medlemmar, avprickade i röstlängden.

Lokalen var Fyren, Lilla Salen, i Kärrtorp, klockan 19.30

Före årsmötet hölls ett kort föredrag av Stockholms Stadsbyggnadskontor. Diskussion fördes om bl a sophämtningen i området samt "Förtätning Kärrtorp".

1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Hans Severinson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Fråga om mötets stadgeenliga sammankallande och fastställande av röstlängd

Kallelse har utdelats i områdets brevlådor i stadgeenlig tid, samt publicerats på föreningens hemsida, www.skarpnack.org. Inga invändningar mot årsmötets sammankallande framfördes. Röstlängden, som utgörs av aktuell utskrift från medlemsregistret vari de närvarnade avprickats vid ankomsten, fastställdes.

4. Val av ordförande för mötet

Till mötesordförande valdes Eva Ångström.

5. Val av sekreterare för mötet

Till protokollförare vid årsmötet valdes Charlotta Nicander.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Helena Willes samt Iréne Jakobsson.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2006 föredrogs och fastställdes.

8. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Ingrid Konnbjer läste upp revisorernas berättelse. Årsredovisning och revisionsberättelse, som delats ut vid mötet, föredrogs. Föreningens ekonomi är god framför allt beroende på att utlåningsverksamheten gått mycket bra. Mötet godkände därefter årsredovisningen och revisionsberättelsen. Balansräkningen fastställdes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Enhälligt beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Motioner

Inga inkomna motioner från medlemmarna fanns att behandla.

 

 

11. Fastställande av budget, årsavgiften samt arvoden till styrelsen och revisorer

Anders Wennersten föredrog budgeten. Förslag till budget, som delats ut vid mötet, fastställdes. Årsavgiften fastställdes till oförändrade 75 kronor.

 

12. Val av ordförande

Hans Severinson omvaldes på förslag från valberedningen till föreningens ordförande under ytterligare ett år.

13. Val av styrelseledamöter

På förslag från valberedningen omvaldes Clas Barkman på ett år samt nyvaldes Jan Söderberg på ett år (suppleant föregående år). Anders Wennersten och Mats Behrenfelt har båda 1 år kvar på mandatperioden som ordinarie ledamöter.

14. Val av suppleanter till styrelsen

På förslag från valberedningen nyvaldes Charlotta Nicander (ordinarie ledamot föregående år) samt omvaldes Karin Månsson och Lars Claesson. Samtliga på ett år.

15. Val av revisor

På förslag från valberedningen omvaldes Lars Ekvall till revisor på ett år. Ingrid Konnbjer har ett år kvar på mandatperioden som revisor.

16. Val av revisorssuppleanter

På förslag från valberedningen omvaldes Katarina Synnergård och Birgitta Einarsson på ett år.

17. Val av tre ledamöter till valkommittén, varav en sammankallande

Ulf Svahn, sammankallande, Nils Beijer och Christer Ångström, samtliga omvaldes.

18. Övriga frågor

Styrelsen gavs i uppdrag att under kommande verksamhetsår

19. Årsmötesförhandlingarna avslutas

Årsmötet avslutades klockan ca 21.20.

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Charlotta Nicander

Justeras:

Mötesordföranden Justeringsmän

 

 

Eva Ångström Helena Willes Iréne Jakobsson