PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SKARPNÄCKS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING, MÅNDAGEN DEN 21 MARS 2005

Närvarande vid mötet var 41 personer, varav röstlängden upptog 34 medlemmar.

Lokalen var matsalen i Kärrtorps gymnasium, kl. 19.30

Före årsmötet informerade Anders Wennersten från styrelsen om diverse byggplaner inom området. "Förtätning Kärrtorp" togs upp och Anders visade en karta över de områden där planarbete nu påbörjas. Han redovisade att förslagen innehåller sammanlagt nybyggnation av ca 800 lägenheter i mestadels flerbostadshus, men även radhus och atriumhus. Ungefär hälften av lägenheterna föreslås bli hyresrätter och hälften bostadsrätter. Exploateringens innehåll och utformning kommer att prövas i sedvanlig ordning i detaljplaneprocessen. Förslagen har justerats något efter beslut i Gatu- och fastighetsnämnden (GFN) och Stadsbyggnadsnämnden (SBN).

Vidare visade Anders förslag från "Programområde Gamla Tyresövägen & Skarpnäcksfältet" samt plan för hus vid Fogdevägen, vid gamla tunnelbanan. I dessa fall har planerna dock inte kommit lika långt (sk planarbete har inte påbörjats). Vad det gäller förslaget på byggnation intill Gamla Tyresövägen i Pungpinan har olika skrivelser satts ihop av boende i området. Mer om detta finns att läsa på föreningens hemsida, www.skarpnackstradgardsstad.nu.

Slutligen angav Anders ett antal frågor med fortsatt behov att bevaka under plan och byggtiden: a) vibrationer och buller från den tunga trafiken till byggarbetsplatserna, b) säkra passager över vägarna, c) utformning av gatumiljön, samt d) införandet av hastighetsbegränsande åtgärder generellt.

1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Ulf Svahn hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen som inkluderats i kallelsen godkändes.

3. Fråga om mötets stadgeenliga sammankallande och fastställande av röstlängd

Kallelse har utdelats i områdets brevlådor den 26–28 februari 2005, samt publicerats på föreningens hemsida, www.skarpnackstradgardsstad.nu. Inga invändningar mot årsmötets sammankallande framfördes. Röstlängden, som utgörs av aktuell utskrift från medlemsregistret vari de närvarande avprickats vid ankomsten, fastställdes.

4. Val av ordförande för mötet

Till mötesordförande valdes Håkan Persson.

5. Val av sekreterare för mötet

Till protokollförare vid årsmötet valdes Lilianne Nyberg.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsman och rösträknare valdes Lars Jakobsson och Stephan Kull.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2004, som delats ut samtidigt med kallelsen till årsmötet föredrogs och lades till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Ingrid Konnbjer läste upp revisorernas berättelse. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2004, som delats ut vid mötet, föredrogs och frågor besvarades. Mötet godkände därefter årsredovisningen och revisionsberättelsen. Resultat och balansräkningen fastställdes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Enhälligt beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Motioner

Inga inkomna motioner från medlemmarna.

11. Fastställande av budget, årsavgift samt arvoden till styrelsen, revisorer, materialförvaltare och webbansvarig

Frågor besvarades beträffande förslag till budget för 2005, som delades ut vid sammanträdet. Förslaget till budget fastställdes. Årsavgiften fastställdes till oförändrade 75 kr. Arvodena beslutades till totalt 6300 kr.

12. Val av ordförande

Agneta Månsson Broberg valdes på förslag av valberedningen till föreningens ordförande, på ett år. Inga ytterligare förslag lades fram.

13. Val av tre styrelseledamöter

Kari Hasselberg omvaldes på två år, Liliannne Nyberg, tidigare suppleant, valdes på två år. Mats Behrenfeldt, tidigare suppleant, valdes på ett år.

14. Val av tre suppleanter

Jan Söderberg, Clas Barkman, Charlotta Nicander valdes på förslag av valberedningen till suppleanter i styrelsen på ett år.

15. Val av revisorer

Lars Ekvall omvaldes på förslag av valberedningen till revisor på två år. Ingrid Konnbjer har mandat kvar i ett år.

16. Val av två revisorssuppleanter, på ett år

Birgitta Einarsson omvaldes på förslag av valberedningen till revisorssuppleant på ett år och Anders Broberg valdes på förslag av valberedningen till revisorssuppleant på ett år.

17. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande

Hans Severinson, sammankallande, och Nils Beijer omvaldes samt Ulf Svahn valdes till ledamöter av valberedningen.

18. Övriga frågor

Angående frågan om det planeras något nytt inköp till materialboden, ges svaret att 4000 kr är tillagt men att inget ännu är specificerat. Det finns dock förslag på inköp av skottkärra och vält.

Angående det fortsatta arbetet får styrelsen i uppdrag att:

1) fortsätta bevakning av byggnation och trafiksituationen,

2) undersöka möjligheter till hearing med GFN till hösten, samt

3) fånga upp intressenter till en trafikarbetsgrupp.

Valborgsmässofirandet planeras på sedvanligt vis, men styrelsen efterfrågar frivilliga medlemmar som kan hjälpa till på olika sätt med förberedelser inför och genomförandet av detta evenemang. Intressenter uppmanas kontakta någon i styrelsen.

Ulf Svahn, som har verkat i föreningen under många år och varit dess ordförande i 13 år, avtackades.

Även Stephan Kull avtackades, efter att ha varit verksam i föreningen sedan 1986, då han först valdes till suppleant. Stephan Kull finns dock kvar i föreningen men med andra uppdrag.

Marianne Wallin, avgående suppleant i styrelsen, var inte närvarande och kommer att avtackas vid ett senare tillfälle

19. Årsmötesförhandlingarna avslutas

Årsmötet avslutades kl. 20.45.

Vid protokollet: Lilianne Nyberg

Justeras:

Mötesordföranden Justeringsmän

 

Håkan Persson Lars Jakobsson Stephan Kull