Årsmötesprotokoll 2004

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SKARPNÄCKS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING, TISDAGEN DEN 16 MARS 2004

Närvarande vid mötet var 37 personer, varav röstlängden upptog 30 medlemmar.

Lokalen var Fyren, Stora salen, i Kärrtorp, kl. 19.30

Före årsmötet informerade Bo Strandberg från BCS Network om kabeltevenätet. Han och Mikael Brannert, teknikansvarig, besvarade också en rad frågor. Bland annat framkom att de flesta kanalerna nu är digitala. Endast TV1, TV2 och TV4 är fortfarande analoga. BCS kommer att ligga kvar med det analoga systemet så länge de kan och får. En del områden är inte anslutna. Finns intresse för anslutning kan man kontakta BCS för offert. Skall kabel dras under Gamla Tyresövägen är det emellertid knappast lönsamt om inte minst 50–60 hushåll är intresserade. Störningar har förekommit under vintern beroende på kraftigt snöfall (blötsnö). BCS försöker åtgärda anmälda fel så snabbt som möjligt och önskar att felanmälningarna görs så precisa som möjligt. Det går bra att göra felanmälan med e-post. Uppgifter om BCS finns på Trädgårdsstadsföreningens hemsida. Angående kanalutbudet uttalades önskemål om fler danska och norska kanaler.

1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Ulf Svahn hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen som inkluderats i kallelsen godkändes.

3. Fråga om mötets stadgeenliga sammankallande och fastställande av röstlängd
Kallelse har utdelats i områdets brevlådor den 28–29 februari 2004, samt publicerats på föreningens hemsida, www.skarpnackstradgardsstad.nu. Inga invändningar mot årsmötets sammankallande framfördes. Röstlängden, som utgörs av aktuell utskrift från medlemsregistret vari de närvarande avprickats vid ankomsten, fastställdes.

4. Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Eva Ångström.

5. Val av sekreterare för mötet
Till protokollförare vid årsmötet valdes styrelsens sekreterare, Kari Hasselberg.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsman och rösträknare valdes Agneta Serverinson samt Björn Jädersten.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för 2003, som delats ut samtidigt med kallelsen till årsmötet föredrogs och lades till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse
Föreningens revisor Ingrid Konbjer läste upp revisorernas berättelse. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2003, som delats ut vid mötet, föredrogs och frågor besvarades. Mötet godkände därefter årsredovisningen och revisionsberättelsen. Balansräkningen fastställdes, varvid beslöts att i ny räkning balansera årets överskott 16 709 kr jämte tidigare balanserat överskott 65 726 kr.

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Enhälligt beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Motioner
Inga inkomna motioner från medlemmarna.

11. Fastställande av budget, årsavgift samt arvoden till styrelsen, revisorer, materialförvaltare och webbansvarig
Frågor besvarades beträffande förslag till budget för 2004, som delades ut vid sammanträdet. Förslaget till budget fastställdes. Årsavgiften fastställdes till oförändrade 75 kr. En höjning av arvodet till vice ordförande, från 600 kr till 700 kr, och till styrelsesuppleanter, från 200 kr till 250 kr, beslutades. Arvodena beslutades till totalt 7 900 kr. Under posten arvoden ingår numera samtliga arvoden, således även arvode till bl.a. webbansvarig. Utlåningsverksamheten har gått bra under 2003. Under posten investeringar ligger bl.a. planerade inköp av betongblandare, skottkärra och pirra. Det minskade medlemsantalet (från 425 till 403) kommenterades med att det troligen är ett generationsskifte på gång i området, med många nyinflyttade som ännu inte kommit med i föreningen. Organisationsprocenten är fortfarande hög,78 %.

12. Val av ordförande
Ulf Svahn omvaldes på förslag av valberedningen till föreningens ordförande, på ett år. Inga ytterligare förslag lades fram.

13. Val av två styrelseledamöter
Agneta Månsson Broberg och Anders Wennersten, båda tidigare suppleanter, valdes på förslag av valberedningen till styrelseledamöter på två år.

14.
Dagordningspunkten utgick.

15. Val av tre suppleanter
Marianne Wallin, Lilianne Nyberg och Mats Behrenfeldt valdes på förslag av valberedningen till suppleanter i styrelsen på ett år.

16. Val av en revisor
Ingrid Konbjer omvaldes på förslag av valberedningen till revisor på två år.

17. Val av två revisorssuppleanter, på ett år
Birgitta Einarsson omvaldes på förslag av valberedningen till revisorssuppleant på ett år och Jan Sundin, tidigare styrelsesuppleant, valdes på förslag av valberedningen till revisorssuppleant på ett år.

18. Val av tre ledamöter till valkommittén, varav en sammankallande
Hans Severinson, sammankallande, och Anders Broberg omvaldes samt Nils Beijer valdes till ledamöter av valkommittén.

19. Övriga frågor
Föreningens ordförande redogjorde för Valborgsfirandet och efterfrågade medlemmar som kunde tänka sig att hjälpa till under valborg och med förberedelser och efterarbete. En intresseanmälningslista lades ut under mötet.

Göran Lindell, som har verkat i föreningen under många år och nu flyttar från området, avtackades med vacker blomma.

Även Jan Sundin och Nils Beijer avtackades med blombukett då de lämnar styrelsen. De finns dock kvar i föreningen men med andra uppdrag.

Jan Wickman, som inte var närvarande, avtackades också då han slutar som materialförvaltare.

Lars G Åkerberg rapporterade om grund- och markförhållandena i området. Dels redogjordes för bakgrunden, dels uppmanades alla som har eller har haft besvär med sättningar m.m. att anmäla detta till Lars G Åkerberg eller Olle Atling, Grundskadegruppen. För närvarande finns ca 70 anmälningar i registret. Planer finns nu på att skriva till Stockholm Vatten AB angående orsakerna till problemen och kommunens ansvar. Frågor som kan ställas är dels om tomträttsavgälden verkligen kan höjas då kommunen inte skött sina åtaganden enligt upplåtelseavtalet, dels om inte en nedsättning av fastighetsskatten bör kunna ske p.g.a. skador på fastigheten. Kanske kan ett skadestånd krävas. Stockholm Vatten AB har tidigare avfärdat påståenden om att det är avloppssystemets brister som förorsakar stora problem med grundvattennivån och därmed sättningar i husgrunder. Det bör dock numera vara svårt för dem att avfärda detta då Olle genom en s.k. robotkamera sett att skador finns i avloppskulvertarna, vilka lades ned under 1910-talet. Grundskadegruppen ser gärna att föreningen stöder skrivelsen till Stockholm Vatten AB.
Det föreslogs att denna information i korthet kunde anges i det utskick som delas ut till alla medlemmar inför Valborgsfirandet. Också hemsidan bör kunna användas för kommunikation i denna fråga.

En förtätning av Kärrtorp planeras för närvarande och en utställning på Reflexen kommer inom kort. Invånarantalet kan komma att fördubblas och detta påverkar både trafik- och servicesituationen inom föreningens område. Styrelsen uppmanas att bevaka frågan.

För att nyinflyttade inte skall tro att det bara handlar om trädgårdsskötsel bör en kort beskrivning av föreningen finnas med i den information som delas ut till medlemmarna ett antal gånger under året.

”Lekande barn”-skyltar har satts upp och grannsamverkan skett efter privata initiativ. Polisen eller Folksam har ”märken”. Skyltar får man skaffa själv från tillverkare.

20. Årsmötesförhandlingarna avslutas
Årsmötet avslutades kl. 21.10.


Vid protokollet:


Kari Hasselberg

Justeras:
Mötesordföranden Justeringsmän


Eva Ångström Agneta Severinson Björn JäderstenMera läsning


- Verksamhet


Sida: ap2004

Uppdaterad: 2004-05-11