Årsmötesprotokoll 2003
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SKARPNÄCKS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING Torsdagen den 20 Mars 2003

Närvarande: Mötet bevistades av 30 personer, varav röstlängden upptog 29 medlemmar.

Lokal: Fyren, Stora salen, Kärrtorp kl. 19.30

INLEDNINGSANFÖRANDE: Före årsmötet berättade Mats Berglund, ansvarig i Skarpnäcks Stadsdelsnämnd för parker och gaturenhållning, om aktuella frågor och de låga anslagen, samt svarade på frågor.
 

Kaffe med bröd serverades därefter.

§ 1. MÖTETS ÖPPNANDE
Föreningens ordförande, Ulf Svahn, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen, som inkluderats i kallelsen samt publicerats på föreningens hemsida, godkändes.

§ 3. FRÅGAN OM MÖTETS STADGEENLIGA SAMMANKALLANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kallelse har utdelats i områdets brevlådor 1-3 mars, samt publicerats på vår hemsida, www.skarpnackstradgardsstad.nu . Mötet hade inga invändningar mot sättet för kallelse. Röstlängd utgörs av en aktuell utskrift från medlemsregistret, som avprickats i entrén. Godkänd av mötet.

§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET
Mötet valde Håkan Ridderström till mötesordförande.

§5.VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
Styrelsens sekreterare, Jan Sundin, valdes att föra dagens protokoll.

§6.VAL AV JUSTERINGSMÄN. TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Till rösträknare och justeringsmän valdes Britt Eriksson och L Jensen Urstad.

§ 7. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelse för år 2002 som utdelats med kallelsen, samt ekonomisk årsredovisning som utdelades vid mötet, föredrogs. Frågor om detaljer besvarades.

§ 8. REVISORERNAS BERÄTTELSE
upplästes av revisorn Einarsson. På ordförandens fråga godkände mötet årsredovisningen och revisionsberättelsen. Beslöts balansräkningen fastställd. Beslöts att balansera underskottet 10 307 jämte tidigare balanserade överskott, 76 033, tillhopa 65 726 i ny räkning.

§ 9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. MOTIONER.
Några medlemmarnas motioner hade inte inkommit.

§ 11. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET, ÅRSAVGIFT SAMT ARVODEN TILL STYRELSE, REVISORER OCH MATERIALFÖRVALTARE
Årsavgiften
fastställdes till samma sedan många år, 75 kronor. Det budgetförslag för 2003 som presenterades och fastställdes. Budgeten i sammandrag:

Medlemsavgifter    32 tkr (oförändrat)
Hyresintäkter mm  11
Kostnader            -31
Värdeminskning    - 9
Netto                      3 kkr, plus likviditet 37 tkr som
                             buffert.

Ersättningen till styrelse, revisorer och materielförvaltare beslöts till föreslagna och 6.800 kronor totalt.

§ 12. VAL AV ORDFÖRANDE, PÅ ETT ÅR
Personvalen i § 12-14 och 17 baseras på valberedningens förslag, då inga ytterligare förslag tillkom under mötet. Göran Lindell och Nils Beijer har sedan föregående års val mandat i ytterligare ett år i styrelsen. Ulf Svahn omvaldes till ordförande

§13. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER FÖR TVÅ ÅR
Omvaldes Stephan Kull och nyvaldes Kari Hasselberg, tidigare suppleant.

§14. VAL AV TRE SUPPLEANTER I STYRELSEN FÖR ETT ÅR
Nyvaldes Jan Sundin, tidigare ordinarie sekreterare och Agneta Månsson Broberg, tidigare ledamot i valberedningen, samt Anders Wennersten.

§15. VAL AV EN REVISOR PÅ ETT ÅR.
Då Birgitta Einarsson önskade avgå valdes tidigare suppleanten Lars Ekvall. .

§16. VAL AV TVÅ REVISORSSUPPLEANTER PÅ ETT ÅR
Omvaldes Fred Åkerström och nyvaldes Birgitta Einarsson, se ovan.

§18. VAL AV TRE LEDAMÖTER TILL VALKOMMITTEN
Ordförandens förslag till omval av Hans Severinson, sammankallande och nyval av Anders Broberg, tidigare styrelsesuppleant., antogs. Kvar står sedan föregående år Per Zetterqvist.

§19. ÖVRIGA FRÅGOR
Avtackade ordföranden de tidigare styrelseledamöterna Britt Eriksson, Anders Broberg och Lars Frick.

En livlig debatt kring den sena morgontidnings- distributionen. 06.00 gäller för vardagar, 06.30 för helger. Styrelsen fick i uppdrag att agera.

Övriga ämnen som ventilerades var risken för råttor genom komposterna, och ett träd vid kälkbacken som kan vara farligt för barnen. 

Korta frågor:
- Gräsunderhållet vid majbrasan: Marken växer ej längre igen och SDN ställer ej krav. 
- Har uthyrningen sjunkit? – Endast marginellt p g a bemanningen under fjolåret.
- Elpriserna, där det rekommenderades att byta till billigare leverantörer. 

L Jensen Urstad presenterade som ombud Villaägarförbundet, dess fördelar och rabatter.

Åkerberg presenterade arbetet i grundskadegruppen och de bakom­liggande tekniska faktorerna.

§20. ÅRSMÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet:

Jan Sundin


Justeras:

Britt Eriksson                                Lennart Jensen Urstad
Mera läsning


- Verksamhet


Sida: ap2003

Uppdaterad: 2003-06-10