Årsmötesprotokoll 2002
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SKARPNÄCKS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING Torsdagen den 20 Mars 2002

Närvarande: Mötet bevistades av 52 personer, varav röstlängden upptog 41 medlemmar.

Lokal: Fyren, Stora salen, Kärrtorp kl. 19.30

Före årsmötet berättade Olle Rydberg, konstnär och författare till egna teckningar om historia kring södra Stockholm. Detta var ett led i fören-ingens 75-årsjubileum. Talaren är själv 82.

Kaffe serverades därefter.

§ 1. MÖTETS ÖPPNANDE
Föreningens ordförande, Ulf Svahn, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen, som inkluderats i kallelsen samt publicerats på föreningens hemsida, godkändes.

§ 3. FRÅGAN OM MÖTETS STADGEENLIGA SAMMANKALLANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kallelse har utdelats i områdets brevlådor i slutet av februari, samt publicerats på vår hemsida, www.skarpnackstradgardsstad.nu . Mötet hade inga invändningar mot sättet för kallelse. Röstlängd utgörs av en aktuell utskrift från medlemsregistret, som avprickats i entrén. Godkänd av mötet.

§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET
Mötet valde Håkan Ridderström till mötesordförande.

§5.VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
Jan Sundin valdes, som styrelsens sekreterare, att föra dagens protokoll.

§6.VAL AV JUSTERINGSMÄN. TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Till rösträknare och justeringsmän valdes Christer Ångström och Lennart Hålldin.

§ 7. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelse för år 2001 som utdelats med kallelsen, samt ekonomisk årsredovisning som utdelades vid mötet, föredrogs. Frågor om detaljer besvarades.

§ 8. REVISORERNAS BERÄTTELSE
upplästes av revisorn Einarsson. På ordförandens fråga godkände mötet årsredovisningen och revisionsberättelsen. Beslöts balansräkningen fastställd. Beslöts att balansera underskottet 43 813 jämte tidigare balanserade överskott, 118 846, tillhopa 81 670 i ny räkning.

§ 9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. MOTIONER.
Några medlemmarnas motioner hade inte inkommit.

§ 11. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET, ÅRSAVGIFT SAMT ARVODEN TILL STYRELSE, REVISORER OCH MATERIALFÖRVALTARE
Årsavgiften fastställdes till samma sedan många år, 75 kronor. Ersättningen till styrelse, revisorer och materielförvaltare beslöts till föreslagna och oförändrade 6 800 kronor totalt. Det budgetförslag för 2002 som presenterades i OH-bild, fastställdes, sedan förklaring getts till avskriv-ning-arna och kostnader för ombyggnader av boden. Budget i samman-drag:
Medlemsavgifter 32 kkr (oförändrat)
Hyresintäkter 12 (+10%)
Kostnader -28 (i stort sett oförändrat)
Netto 16 kkr, plus likviditet ca 50 kkr som buffert.

§ 12. VAL AV ORDFÖRANDE, PÅ ETT ÅR
Personvalen i § 12-17 baseras på valberedningens förslag, då inga ytterligare förslag tillkom under mötet. Ulf Svahn omvaldes till ordförande

§13. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER FÖR TVÅ ÅR
Omvaldes Göran Lindell och valdes Nils Beijer, tidigare suppleant.

§14. VAL AV TRE SUPPLEANTER I STYRELSEN FÖR ETT ÅR
Omvaldes Lars Frick och nyvaldes Anders Broberg och Kari Hasselberg.

§15. VAL AV EN REVISOR PÅ ETT ÅR.
Omvaldes Ingrid Konnbjer.

§16. VAL AV TVÅ REVISORSSUPPLEANTER PÅ ETT ÅR
Omvaldes Fred Åkerström och nyvaldes Lars Ekvall (tidigare valberedning).

§18. VAL AV TRE LEDAMÖTER TILL VALKOMMITTEN
Ordförandens förslag till omval av Hans Severinson, sammankallande och omval av Agneta Månsson Broberg och nyval av Per Zetterqvist (tidigare suppleant), antogs..

§19. ÖVRIGA FRÅGOR
En livlig debatt kring skräpigheten vid miljöstationerna, dålig gatubelysning inleddes av Helena Willes. Ingrid Konnbjer tog upp det beklämmande underhållet av gamla pumphuset vid Trohetsvägen, Eva-Maria Wesberg instämde beträffande skräpigheten och ville aktivera Grannsamverkankampanjen mot brott. Meddelades från styrelsen att bl a Folksam ordnar nya skyltar. Björn Jädersten menade att under ett valår är politikerna särskilt lystrande för lokala påtryckningar. Vidare togs upp att vi på hemsida bör informera om hur de kommunala åtagandena sköts, d v s vilka entreprenörer för olika skötsel. Shellmackens framtid togs upp. Styrelsen meddelade att det är föga sannolikt att Shell vill lägga ner stationen, då en sanering av underjordstankarna skulle vara för kostsam. Lennart Jensen - Urstad talade därefter för vikten av att vara medlem i Villaägarförbundet. Styrelsen fick i uppdrag att agera vidare i dessa frågor. Man informerade att det sedan många år var ett årsmötesbeslut att utträda ur kollektivanslutningen till Villaförbundet.

§20. ÅRSMÖTETS AVSLUTANDE
Årsmötet förklarades därefter avslutat.

Lars Åkerberg presenterade därefter arbetet i grundskadegruppen och de avloppstekniska faktorer som får skiftande grundvattennivåer att skada husgrunder.
Vidare visades en miniutställning av äldre fotografier från trakten, samt en del av Rydbergs teckningar.


Vid protokollet: Jan Sundin

Justeras: Christer Ångström Lennart Hålldin


Mera läsning


- Verksamhet


Sida: ap2002

Uppdaterad: 2003-02-19