Årsmötesprotokoll  2001
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SKARPNÄCKS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING Torsdagen den 29 Mars 2001

Närvarande: Mötet besöktes av 46 personer, varav röstlängden upptog 43 medlemmar.
Lokal: Fyren, Stora salen, Kärrtorp kl. 19.30

§1. MÖTETS ÖPPNANDE
Föreningens ordförande, Ulf Svahn, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen, som inkluderats i kallelsen, godkändes.

§3. FRÅGAN OM MÖTETS STADGEENLIGA SAMMANKALLANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kallelse har utdelats i områdets brevlådor 10-11 mars. Mötet hade inga invändningar mot sättet för kallelse. Röstlängd utgörs av en aktuell utskrift från medlemsregistret, som avprickats i entrén. Godkänd av mötet.

§4. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET
Mötet valde Hans Severinson till mötesordförande.

§5.VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
Jan Sundin valdes att föra dagens protokoll.

§6.VAL AV JUSTERINGSMÄN. TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Till rösträknare och justeringsmän valdes Rune Granqvist och Olle Attling.

§7. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelse för år 2000 som utdelats med kallelsen, samt ekonomisk årsredovisning som utdelades, föredrogs. Frågor om detaljer besvarades.

§8. REVISORERNAS BERÄTTELSE
Har avgetts utan anmärkningar. Revisorn Einarsson kommenterade. På ordförandens fråga godkände mötet årsredovisningen och revisionsberättelsen och lades dessa till handlingarna.

§9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10. MOTIONER.
Några medlemsmotioner hade inte inkommit.

§11. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET, ÅRSAVGIFT SAMT ARVODEN TILL STYRELSE, REVISORER OCH MATERIALFÖRVALTARE
Det budgetförslag för 2001 som presenterades i OH-bild, fastställdes, sedan förklaringar getts till avskrivningarna och kostnader för ombyggnader av boden. Årsavgiften fastställdes till samma sedan många år, 75 kronor. Ersättningen till styrelse, revisorer och materielförvaltare beslöts till föreslagna och oförändrade 6.800 kronor totalt.

§12. VAL AV ORDFÖRANDE, PÅ ETT ÅR
Valdes Ulf Svahn (omval). Personvalen i § 12-17 baseras på valberedningens förslag, då inga ytterligare förslag tillkom under mötet.

§13. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER
Valdes Jan Sundin och Stephan Kull (båda omval), på två år.

§14. VAL AV TRE SUPPLEANTER I STYRELSEN
Valdes Nils Beijer, Lars Frick samt Per Zetterqvist (alla omval), på ett år.

§15. VAL AV EN REVISOR.
Valdes Birgitta Einarsson (omval), på två år

§16. VAL AV TVÅ REVISORSSUPPLEANTER
Valdes Fred Åkerström och Lars Jacobsson (båda omval), på ett år

§17. VAL AV EN MATERIALFÖRVALTARE.
Då tidigare materialförvaltare avböjt omval och ny frivillig inte anmälts, ber styrelsen att arbeta vidare med frågan. Detta val ligger utanför föreningens stadga.

§18. VAL AV TRE LEDAMÖTER TILL VALKOMMITTEN
Ordförandens förslag till omval av Hans Severinson, sammankallande och omval av Lars Ekvall, antogs. Då Tony Andersson avböjt föreslogs istället Agneta Månsson Broberg (ny), som invaldes.

§19. ÖVRIGA FRÅGOR

Anmäldes att bidrag getts med 1.500, som tidigare, till förra årets Söderbyfest.

Rune Granqvist önskade se en uppfräschning av gamla pumphuset vid Trohetsvägen. 

Parkering borde kunna upplåtas på nedlagda kolonilotterna mot Gamla Tyresövägen, för de boende på Lugna Gatan. 

Framfördes önskemål att erinra om att häckar måste klippas så de ej inkräktar på gångbanorna.

Trafik tar, trots genomfartsförbud, för höga farter från Statsrådsvägen mot Fogdevägen. 

Trafiken på gamla Tyresövägen har för höga hastigheter. Vibrationer hänförs främst till bussarna. En refug skulle sänka hastigheten. 

Vedeldning skapar besvärande rök. 

Beslutades att styrelsen arbetar vidare med de väckta frågorna. Antecknades Margaretha Graaf att lokalt vara kontaktperson för frågan om Fogdevägen. 

Informerades om nu beställd ombyggnad av redskapsboden. 

Förslag att telefonnummer till styrelse och uthyrning anges i föreningens brevpapper. Förslaget avböjdes, då tillgången till uthyrningen endast skall ske med dess separata mobiltelefon, och kontakten med styrelse enklast med e-post via hemsidan. Publiceras i vårens utskick, jämte aktualiserad materiallista.

§20. ÅRSMÖTETS AVSLUTANDE
Ett stort tack riktades till Tony Andersson, dock ej närvarande, för hans mångåriga tjänst som materialförvaltare. Den formella delen av årsmötet avslutades. Hans Severinson tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Därefter serverades kaffe, Michael Kender presenterade föreningens hemsida . Olle Attling presenterade arbetet i grundskadegruppen och Åkerberg de bakomliggande tekniska faktorerna.

Vid protokollet:

Jan Sundin

Justeras:

Rune Granqvist Olle Attling

Mera läsning


- Verksamhet


Sida: ap2001

Uppdaterad: 2003-02-19