Årsmötesprotokoll 2000
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SKARPNÄCKS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING
Torsdagen den 23 Mars 2000 

Närvarande: Mötet bevistades av 50 personer, varav röstlängden upptog 47 medlemmar.

Lokal: Fyren, Stora salen, Kärrtorp kl. 19.30

Mötet inleddes med de inbjudna SKAFAB:s representanter, A Tärnström och J-O Eriksson som talade om erfarenheterna med det nya sophämtningssystemet. En livlig diskussion och många frågor följde. Nyheter för många kanske är, att extra säckar levereras gratis efter telefonbeställning, Större kärl kan också fås gratis. Veckohämtning utökas att gälla 1 juni t o m 31 augusti. Vägning av kärlen startar i april (sannolikt för att senare ändra taxan igen),

Karin Söderling, Stadsdelsnämndens planeringssekreterare, talade om trafik-situationen i området. Många medlemmar framförde åsikter i frågan.

Hon betonade att SDN svarar för parkvägar och snöröjning, medan GFK svarar för gatorna. Lokalt är SDN kontakt i alla frågor, men det framgick att nämnden (och tjänstemännen lokalt) på många sätt har andra åsikter än GFK. Större leder som Sockenvägen och Gamla Tyresövägen vill inte GFK ge restriktioner för, utan betonar framkomligheten.

Därefter serverades kaffe och bullar.

§1. MÖTETS ÖPPNANDE
Föreningens ordförande, Ulf Svahn, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen, som inkluderats i kallelsen, godkändes. De förslag om tillägg som togs upp, inkluderas i övriga frågor.

§3. FRÅGAN OM MÖTETS STADGEENLIGA SAMMANKALLANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kallelse har utdelats i områdets brevlådor 5 mars. Mötet hade inga invändningar mot sättet för kallelse. Röstlängd utgörs av en aktuell utskrift från medlemsregistret, som avprickats i entrén. Godkänd av mötet.

§4. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET
Mötet valde Håkan Ridderström till mötesordförande

§5.VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
Jan Sundin valdes att föra dagens protokoll.

§6.VAL AV JUSTERINGSMÄN. TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Till rösträknare valdes Hans Severinson och Eva Ångström.

§7. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelse för 1999 som utdelats med kallelsen, samt ekonomisk årsredovisning som utdelades, föredrogs av ordföranden.

§8. REVISORERNAS BERÄTTELSE
upplästes av ordföranden, då ordinarie revisorer ej kunde närvara och suppleanter ej var förberedda. På ordförandens fråga godkände mötet årsredovisningen och revisionsberättelsen. Några frågor om innehållet i olika delposter gav beslutet att göra utförligare resultaträkning nästa år, där arvoden framgår. Antal år som verksam styrelseledamot bör också framgå.

§9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10. MOTIONER.
Några medlemmarnas motioner hade inte inkommit.

§11. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET, ÅRSAVGIFT SAMT ARVODEN TILL STYRELSE, REVISORER OCH MATERIALFÖRVALTARE
Det budgetförslag för 2000 som intagits i årsredovisningen, fastställdes, sedan förklaringar getts till avskrivningarna och ombyggnader av boden. Årsavgiften fastställdes till samma sedan många år, 75 kronor, då likviditeten ändå är tillräcklig.

Ersättningen till styrelse, revisorer och materielförvaltare beslöts till föreslagna och oförändrade 6.800 kronor totalt.

§12. VAL AV ORDFÖRANDE, PÅ ETT ÅR
Valdes Ulf Svahn (omval).

Personvalen i § 12-17 baseras på valberedningens förslag, då inga ytterligare förslag tillkom under mötet.

§13. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER
Valdes Britt Eriksson (tidigare suppleant) och Göran Lindell (omval), på två år.

§14. VAL AV TRE SUPPLEANTER I STYRELSEN
Valdes Nils Beijer (omval) och Lars Frick (omval), samt Per Zetterqvist (ny), på ett år.

§15. VAL AV EN REVISOR.
Valdes Ingrid Konnbjer (omval), på två år

§16. VAL AV TVÅ REVISORSSUPPLEANTER
Valdes Fred Åkerström (omval) och Lars Jacobsson (omval), på ett år

§17. VAL AV EN MATERIALFÖRVALTARE.
Valdes Tony Andersson (omval) på ett år.

§18. VAL AV TRE LEDAMÖTER TILL VALKOMMITTEN
Ordförandens förslag till nyval av Hans Severinson (tidigare styrelseledamot), sammankallande och omval av Lars Ekvall (sammankallande), Tony Andersson antogs.

§19. ÖVRIGA FRÅGOR
* Sättningar och grundskador togs i föregående årsmöte upp av Lars Åkerberg, som drabbade i Brf Stenhuggaren på Kyrkogårdsvägen 119-121. Delar av den då bildade arbetsgruppen avrapporterade nu ett förslag till enkät till alla boende. En sammanfattning av problemen med grundvattensänkningarna visades.

* Informerades om Miljöförvaltningens skrivelse, att eldning av trädgårdsavfall endast får göras vecka 18 och 40.

* Anmäldes att bidrag getts med 1.500 till förra årets Söderbyfest.

* Ett inlägg om skräpighet i närmiljön gav styrelsen i uppdrag att skriftligt agera.

* Informerades om pågående projekt att införa en föreningens hemsida, och att medlemsinformation till en del kan gå via e-post (för de som anmäler e-adress till styrelsen).

* Föreslogs att styrelsen tittar på möjliga bredbandslösningar

* Framfördes önskemål om en enkät om sophanteringen.

§20. ÅRSMÖTETS AVSLUTANDE
Hans Severinson avtackades med blommor, efter många års styrelsearbete samt Christer Ångström efter många års arbete i valkommittén. Den formella delen av årsmötet avslutades. Håkan Ridderström tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Vid protokollet:
Jan Sundin

Justeras:
Hans Severinson Eva Ångström

Mera läsning


- Verksamhet


Sida: ap2000

Uppdaterad: 2003-02-19